Hội thảo Quốc tế

9th ICOEN - Creating Sustainable Business in Green Economy Era Through Figital Entrepreneurship

Thông tin chung
Quốc tế
Trực tiếp
Số lượng: Không giới hạn
24 USD
26-10-2022
Online
Thông tin chi tiết


Chia sẻ

Đăng ký nhận tin hội thảo