Hội nghị Cấp Quốc gia

về Dân tộc học thường niên năm 2022 - chủ đề “Văn hóa tộc người trong xây dựng cộng đồng quốc gia – dân tộc Việt Nam hiện nay”

Thông tin chung
Cấp Quốc gia
Trực tiếp
Số lượng: Không giới hạn
Miễn phí
01-11-2022
Hà Nội
Thông tin chi tiết

Kính gửi: Các nhà khoa học, nhà quản lý

Từ năm 2004 đến nay, Viện Dân tộc học đã tổ chức thành công Hội nghị Dân tộc học quốc gia thường niên, thu hút được sự tham gia hiệu quả của các nhà nghiên cứu, giảng viên, quản lý trong lĩnh vực dân tộc học và công tác dân tộc ở Trung ương và địa phương. Tiếp nối kết quả của Hội nghị những năm qua, Hội nghị năm nay có chủ đề: “Văn hóa tộc người trong xây dựng cộng đồng quốc gia – dân tộc Việt Nam hiện nay”.  

Mục đích của Hội nghị là: Nhận diện, phân tích, đánh giá các vấn đề lý luận và thực tiễn mới về văn hóa của các tộc người ở nước ta hiện nay, nhằm góp phần xây dựng hệ thống cơ sở khoa học cho việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các tộc người, đồng thời xây dựng văn hóa quốc gia - dân tộc Việt Nam. Trên cơ sở đó góp phần thực hiện chính sách phát triển bình đẳng các tộc người, phát triển quan hệ của các tộc người với quốc gia - dân tộc, chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Hội nghị tập trung vào một số chủ đề chính sau đây: 

Chủ đề 1: Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới về văn hóa tộc người và văn hóa quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam

  • Các khái niệm, quan điểm, lý thuyết, cách tiếp cận, phương pháp, định hướng/chủ đề/nội dung, kết quả và hạn chế nghiên cứu về văn hóa tộc người và văn hóa quốc gia. 
  • Văn hóa tộc người và văn hóa quốc gia thể hiện trong ngôn ngữ tộc người và ngôn ngữ quốc gia, biểu tượng văn hóa tộc người và biểu tượng văn hóa quốc gia, thiết chế văn hóa tộc người và thiết chế văn hóa quốc gia…, và những vấn đề đặt ra trong xây dựng nền văn hóa quốc gia thống nhất trong đa dạng hiện nay.  
  • Triết lý, cách thức bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của bản thân các tộc người và triết lý, chính sách quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của các tộc người với xây dựng văn hóa quốc gia của các nhà nước: thành công, hạn chế, những vấn đề đặt ra, bài học kinh nghiệm và giải pháp.  
  • Biến đổi văn hóa tộc người hiện nay trên các lĩnh vực: văn hóa mưu sinh, văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần, tôn giáo tín ngưỡng, tri thức địa phương, quản lý và sử dụng tài nguyên gắn với không gian sinh tồn..., và sự tác động đến bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các tộc người và xây dựng văn hóa quốc gia.  
  • Các yếu tố tác động đến văn hóa tộc người và xây dựng văn hóa quốc gia hiện nay.

Chủ đề 2: Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới về văn hóa tộc người trong xây dựng cộng đồng quốc gia – dân tộc trên thế giới và ở Việt Nam 

  • Các khái niệm, quan điểm, lý thuyết, cách tiếp cận, phương pháp, định hướng/chủ đề/nội dung, kết quả và hạn chế nghiên cứu về văn hóa tộc người trong xây dựng cộng đồng quốc gia – dân tộc.
  • Văn hóa tộc người với bản sắc tộc người, ý thức tộc người, cộng đồng tộc người và ý thức quốc gia - dân tộc, cộng đồng quốc gia - dân tộc; ý thức về địa bàn cư trú/lãnh thổ tộc người và biên giới quốc gia gắn với biên giới cứng/quyền lực cứng, biên giới mềm/quyền lực mềm/sức mạnh mềm; quan hệ của các tộc người với quốc gia - dân tộc.
  • Văn hóa tộc người và vị thế của các tộc người trong xây dựng cộng đồng quốc gia - dân tộc (ngôn ngữ tộc người và ngôn ngữ quốc gia, biểu tượng của tộc người và biểu tượng quốc gia về lãnh tụ, quốc kỳ, quốc ca, thủ đô, các ngày quốc lễ, biên giới quốc gia, tiền tệ quốc gia, thiết chế quản trị cộng đồng của tộc người và thiết chế quản trị quốc gia...); về đồng thuận xã hội, hòa hợp dân tộc và mâu thuẫn, xung đột dân tộc gắn với chủ nghĩa tộc người, chủ nghĩa yêu nước; về quyền con người và nghĩa vụ công dân, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia..., và những vấn đề đặt ra, bài học kinh nghiệm, giải pháp trong xây dựng cộng đồng quốc gia - dân tộc hiện nay.  
  • Các chủ thể văn hóa và các nguồn lực văn hóa trong ổn định chính trị, bảo đảm an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế, quản lý xã hội, giáo dục và đào tạo, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên... hiện nay.
  • Tác động của văn hóa tộc người đến thực hiện chính sách dân tộc, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, chính sách bảo đảm quốc phòng an ninh quốc gia và ở các tộc người, vùng miền, địa phương.

Hội nghị dự kiến được tổ chức vào tuần đầu tháng 11 năm 2022. Với mong muốn Hội nghị sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, Viện Dân tộc học trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà quản lý viết bài tham gia Hội nghị Dân tộc học quốc gia thường niên năm 2022 theo các chủ đề và nội dung nêu trên. Toàn văn các báo cáo đạt yêu cầu sẽ được xuất bản thành sách năm 2023 tại Nhà xuất bản Khoa học xã hội. Báo cáo xin gửi về địa chỉ email: viendantochoc@gmail.com trước ngày 03 tháng 10 năm 2022. Để đảm bảo chất lượng và thể thức của bài viết có thể xuất bản, Ban tổ chức xin gửi kèm theo Thể lệ viết bài cho Hội nghị để các nhà khoa học, nhà quản lý tham khảo.

Cũng như năm trước, Kỷ yếu Hội nghị Dân tộc học quốc gia năm 2021 với chủ đề: “Phát triển sinh kế bền vững của các tộc người ở nước ta hiện nay” có 43 trên tổng số 82 bài đã được lựa chọn biên tập gửi tới Nhà xuất bản Khoa học xã hội. Tại Hội nghị năm nay, Kỷ yếu này sẽ chính thức được phát hành. 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ qua email: viendantochoc@gmail.com hoặc điện thoại trực tiếp với PGS.TS. Nguyễn Văn Minh - Viện trưởng: 0975.028.399 và TS. Nguyễn Thẩm Thu Hà - Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học: 0985.286.165.

Xin trân trọng cảm ơn!

Chia sẻ

Đăng ký nhận tin hội thảo